English   中文  

 

Home > 커뮤니티 > 픽업신청

 

픽업신청

 

입국일 입력
2024년 가을학기(2024.09.02 개강)에 해외에서 입국하는 학생 중 픽업 신청하는 학생만 입력해주세요. 
2024.08.25(일) 09:00~17:00 공항픽업서비스(KRW 45,000원 현장납부)를 진행합니다. 픽업 신청여부를 체크해주세요.
픽업은 단 하루만 제공되며, 학교 입구 또는 기숙사 입구에서 내려줍니다. (외부에 집을 구한 학생은 학교 앞에서 직접 개인 숙소로 이동합니다.) 
※ 픽업은 인천공항 1터미널만 가능합니다.

Submit your arrival date/time
Please apply your pick-up service information (for students who will travel from outside of Korea to start their semester from Fall , 2024[September. 2,2024]). 
We provide a pick-up service from the aiport to our Seoul/Yongin campus on August 25, Sunday from 9am to 5pm, and you will be asked to pay in cash (KRW 45,000) upon arrival. 
Please check the box if you wish to use our pick-up service. 
Pick-up is available only on February 25, Sunday from 9am to 5pm, and the destination is our Seoul/Yongin campus. (If you do not live in the dormitory, you will have to take a bus/taxi to your residence from Seoul or Yongin campus where we will drop students off.)
※ Pickup is only available at Incheon Airport  Terminal 1.

请输入入境日期
2024年秋季(2024.09.02 开课)从海外入境的学生请申请接机服务·。
学校进行2024.08.25(周日) 09:00~17:00 接机服务(KRW 45,000现场缴纳费用,请准备现金)。请填写是否申请。
仅在这一天提供接机,没申请校内宿舍的学生也可以申请,接机后送到学校门口。(在外面租房子的同学需要从学校自己去最终目的地。)
※ 只在仁川机场第一航站接机。

Cập nhật ngày nhập cảnh
Hướng dẫn đăng ký đưa đón tại sân bay cho sinh viên đến từ nước ngoài học kỳ mùa thu năm 2024. (khai giảng 2024.09.02 ).
Vào ngày 2024.08.25 (Chủ nhật) 09:00-17:00 Sẽ tiến hành dịch vụ đón tại sân bay (giá 45.000 won, thanh toán tại chỗ). Hãy kiểm tra và xác nhận lại xem có đăng ký dịch vụ đưa đón hay không. 
Dịch vụ đưa đón tại sân bay chỉ cung cấp trong một ngày, và sẽ đưa sinh viên đến cổng trường học hoặc cổng ký túc xá. (Những sinh viên đã tìm nhà ở bên ngoài sẽ xuống ở cổng trường và tự di chuyển đến nơi ở).
※ Chỉ đưa đón tại khu đậu xe khách sân bay incheon cột số 1.

 

* 영문이름
English name
护照英文名
* 성별
Gender
性别
남 Male 男
여 Female 女
* 생년월일
Date of Birth
出生年月日
* 국적
Nationality
国籍
*구분
Type
区分
신규 학부생 New undergraduate 新入学的本科生
신규 대학원생 New graduate student 新入学的研究生
교환학생 Exchange student 交换学生
기타 Others 其他
*한국 도착일자
Date of arrival in Korea
抵达韩国的日期
*한국 도착 시간
Arrival time in Korea
降落时间
* 항공편
Flight
航班号
*공항픽업 신청(KRW 45,000원 현장납부)
Request for airport pick-up service(in cash KRW 45,000)
是否申请接机服务 (KRW 45,000现场缴纳费用)
신청 Request 申请
*캠퍼스
Campus
校区
서울캠퍼스 seoul campus 首尔校区
용인캠퍼스 Yongin campus 龙仁校区
*기숙사를 신청한 학생인가요?
Did you apply for a dormitory already?
是否申请了校内宿舍
서울기숙사   seoul campus dormitory 首尔宿舍
용인기숙사 Yongin campus dormitory 龙仁宿舍
신청하지 않음. 외부 숙소 I didn’t. you do not live in the dormitory 没申请,在外面住
* 이메일 주소
E-mail
电子邮件
* 한국에서 연락가능한 휴대폰
Mobile phone that can be reached in Korea
在韩国可以联系的手机号码

 

  

개인정보처리 방침